05. 11. 2021 sa konal 14. medzinárodný vedecký seminár s názvom „Aktuálne problémy znaleckého dokazovania IV“, ktorý bol pripravený v spolupráci medzi znaleckým ústavom Ekonomická univerzita v Bratislave a Žilinskou univerzitou v Žiline. Na seminári si svoje skúsenosti a vedomosti aktívne vymenili predstavitelia štátnej správy, súdnej moci, podnikateľskej sféry a znaleckej obce.

Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave pokračuje od 17. septembra 2021 online v akreditovanom odbornom vzdelávaní kontrolórov v samospráve a odborných pracovníkov ekonomických útvarov VÚC a miestnej samosprávy pod názvom „Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“.

Situácia spojená s pandémiou, izolácia seniorov a prerušenie výučby na Univerzite tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave, na určitú dobu presunuli najstarších študentov do online priestoru. Seniori si udržiavali svoju životnú energiu a spoločne si udržiavali optimizmus s presvedčením, že čoskoro sa vrátia do učební.

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s MČ Bratislava-Petržalka 16. júla 2021 dopísala ďalšiu kapitolu letného príbehu pre seniorov, ktorý väčšina seniorov pozná pod názvom PLUS - Petržalská letná univerzita seniorov.

19. mája 2021 sa konala online medzinárodná konferencia AIUTA - medzinárodná organizácia univerzít tretieho veku. Konferenciu otvoril a viedol prezident AIUTA profesor Francois Vellas. Účastníkmi konferencie boli pozvaní reprezentanti a zástupcovia kontinentov sveta.

Špecializované vzdelávanie Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku organizované Znaleckým ústavom EU v Bratislave realizovalo dňa 22. apríla 2021 z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu záverečné skúšky frekventantov prvý krát v online priestore. Absolventi po úspešnej záverečnej skúške získali osvedčenia potrebné pre zápis do zoznamu znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.