Súčasťou Ekonomickej univerzity v Bratislave je už niekoľko rokov Univerzita tretieho veku. Seniorov, študentov je možné stretnúť pravidelne na chodbách našej „alma mater“. Je všeobecne známe, že štúdium Univerzity tretieho veku prichádza aj do miest, kde nie sú vysoké školy a kde nemôžu seniori študovať v mieste svojho bydliska.

Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave tradične organizuje niekoľko zaujímavých podujatí mimo výučby. Takým podujatím bolo po Veľkonočné stretnutie 12. apríla 2023.

V sobotu 25. marca 2023 bolo možné v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave vidieť skupinu vekovo starších, ale duchom mladých a usmievavých ľudí, ktorí zbierali odpad v okolí budov našej univerzity. Jarná brigáda sa stala tradíciou a realizujú ju každý rok študenti Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave a členovia U3V Klubu Ekonóm. Brigáda je spojením užitočného a príjemného. Pobyt na čerstvom vzduchu prospel a seniori vyzbierali niekoľko vriec odpadu.

Po dvojročnej, nežiadanej prestávke, sa v piatok 17.02.2023 uskutočnil 2. ročník Plesu seniorov UTV Ekonomickej univerzity v Bratislave, U3V Klubu Ekonóm a Petržalskej Klubovne aktívnych seniorov.

V dňoch 7.2.2023 – 11.2.2023 úspešne absolvovali frekventanti Znaleckého ústavu EU v Bratislave online osobitné vzdelávanie, tzv. Odborné minimum pre znalcov organizované pod záštitou odbornej garantky vzdelávania prof. Heleny Majdúchovej a rektora EU v Bratislave prof. Ferdinanda Daňa.

Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave vždy pred Vianocami organizuje zaujímavé podujatie pre seniorov – študentov UTV.

Ekonomická univerzita v Bratislave, zastúpená rektorom prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD. a Mestská časť Bratislava-Vajnory, zastúpená starostom Ing. Michalom Vlčekom, podpísali 12. decembra 2022 Memorandum o spolupráci a porozumení. Na stretnutí boli prítomní aj dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., vicestarostka Mestskej časti Bratislava-Vajnory Ing. Soňa Molnárová a za Univerzitu tretieho veku Ekonomickej univerzity Bratislave PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA a Ing. Mária Šajmírová.

Od 22. 11. 2022 do 30. 11. 2022 sa PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA, manažérka Univerzity tretieho veku EU v Bratislave, zúčastnila dvoch konferencií a zasadnutia výboru AIUTA, ktoré zorganizovala svetová organizácia Univerzít tretieho veku AIUTA v spolupráci s CIUTA, Asociáciou Univerzít tretieho veku v Senegale.