Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave tradične organizuje niekoľko zaujímavých podujatí mimo výučby. Takým podujatím bolo po Veľkonočné stretnutie 12. apríla 2023.

V sobotu 25. marca 2023 bolo možné v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave vidieť skupinu vekovo starších, ale duchom mladých a usmievavých ľudí, ktorí zbierali odpad v okolí budov našej univerzity. Jarná brigáda sa stala tradíciou a realizujú ju každý rok študenti Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave a členovia U3V Klubu Ekonóm. Brigáda je spojením užitočného a príjemného. Pobyt na čerstvom vzduchu prospel a seniori vyzbierali niekoľko vriec odpadu.

Po dvojročnej, nežiadanej prestávke, sa v piatok 17.02.2023 uskutočnil 2. ročník Plesu seniorov UTV Ekonomickej univerzity v Bratislave, U3V Klubu Ekonóm a Petržalskej Klubovne aktívnych seniorov.

V dňoch 7.2.2023 – 11.2.2023 úspešne absolvovali frekventanti Znaleckého ústavu EU v Bratislave online osobitné vzdelávanie, tzv. Odborné minimum pre znalcov organizované pod záštitou odbornej garantky vzdelávania prof. Heleny Majdúchovej a rektora EU v Bratislave prof. Ferdinanda Daňa.

Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave vždy pred Vianocami organizuje zaujímavé podujatie pre seniorov – študentov UTV.

Ekonomická univerzita v Bratislave, zastúpená rektorom prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD. a Mestská časť Bratislava-Vajnory, zastúpená starostom Ing. Michalom Vlčekom, podpísali 12. decembra 2022 Memorandum o spolupráci a porozumení. Na stretnutí boli prítomní aj dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., vicestarostka Mestskej časti Bratislava-Vajnory Ing. Soňa Molnárová a za Univerzitu tretieho veku Ekonomickej univerzity Bratislave PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA a Ing. Mária Šajmírová.

Od 22. 11. 2022 do 30. 11. 2022 sa PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA, manažérka Univerzity tretieho veku EU v Bratislave, zúčastnila dvoch konferencií a zasadnutia výboru AIUTA, ktoré zorganizovala svetová organizácia Univerzít tretieho veku AIUTA v spolupráci s CIUTA, Asociáciou Univerzít tretieho veku v Senegale.

V zastúpení rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., dňa 10.10.2022, doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy, doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. prorektorka pre vzdelávanie, spoločne s PaedDr. Jankou Chládeckou, PhD., MBA, manažérkou Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave a členkou výboru AIUTA, prijali prezidenta AIUTA prof. Francois Vellas, ktorý pôsobí na Univerzite v Toulouse a člena výboru AIUTA prof. Carlosa Santosa z univerzity v Portugalsku. Obe strany diskutovali o možnostiach spolupráce nielen v oblasti vzdelávania starších študentov, ale aj o spolupráci v rámci programu Erasmus+.