Klub U3V Ekonóm a Univerzita tretieho veku dňa 15. marca 2022 zorganizovali besedu o dvojtýždňovom študijnom pobyte v Číne, ktorý naši študenti UTV absolvovali ešte pred pandémiou. Organizátorom bola svetová organizácia Univerzít tretieho veku AIUTA, ktorej súčasťou je Ekonomická univerzita v Bratislave a čínski organizátori Svetového kongresu seniorov so zameraním na cestovný ruch.

Frekventanti špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku opäť dokázali byť úspešní na záverečných skúškach, ktoré zabezpečoval Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave v termíne 04. marca 2022. Záverečné skúšky sa konali prezenčnou formou pod záštitou odbornej garantky vzdelávania prof. Heleny Majdúchovej a rektora EU v Bratislave prof. Ferdinanda Daňa.

Ekonomická univerzita v Bratislave úspešne pokračuje aj v zložitých podmienkach spôsobených pandémiou COVID-19 v ďalšom odbornom vzdelávaní pracovníkov verejnej správy a územnej samosprávy. Akreditovaný vzdelávací program „Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“ dňa 18. februára 2022 úspešne ukončila online záverečnou skúškou ďalšia skupina absolventov. Pozitívne ohlasy absolventov aj naďalej potvrdzujú opodstatnenosť a dôležitosť tohto typu odborného vzdelávania.

Poznáte kompetencie kontrolných orgánov a inšpekčných orgánov v oblasti ochrany životného prostredia v mestách a obciach ? Poznáte svoje práva a povinnosti súvisiace s kontrolnou a inšpekčnou činnosťou  v oblasti ochrany životného prostredia? Potrebujete spracovať VZN v oblasti ochrany životného prostredia pre mesto alebo obec?

Milí študenti Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave, dovoľte nám v mene nášho pána rektora prof. Ferdinanda Daňa, v mene mojom i v mene mojej kolegyni Ing. Yvetty Bučanovej malé prianie týchto sviatočných dní.

Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave v nadväznosti na poverenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky organizoval prezenčnou formou dňa 29. októbra 2021 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave odborné skúšky znalcov z odboru Ekonómia a manažment. Odborné skúšky znalcov boli organizované pri dodržaní prísnych protiepidemických opatrení. Účelom odbornej skúšky znalca je overenie, či súhrn vedomostí žiadateľa z oblasti právnej úpravy znaleckej činnosti a odborných vedomostí z príslušného odboru a odvetvia vytvára dostatočný predpoklad pre riadny výkon znaleckej činnosti. Odborná skúška sa vykonáva v štátnom jazyku a skladá sa z písomnej časti a z ústnej časti.