Každý október Mesiac úcty k starším je obdobím mnohých zaujímavých, účelových a zmysluplných podujatí pre seniorov. Petržalský Seniorfest 2022 seniorom ponúka, takmer každý deň, od 19. septembra do 17. októbra 2022 zmysluplné aktivity rôzneho zamerania. Koncerty, prednášky, tvorivé dielne, kvízy, folklórne večery, komentované prechádzky, športové turnaje, jablkové hodovanie, divadelné predstavenia a pod. V rámci dlhodobej spolupráce sa vo veľkej miere na Petržalskom Seniorfeste podieľa aj Ekonomická univerzita v Bratislave. Spolupráca sa realizuje nielen na našej akademickej pôde, ale aj v Petržalskej klubovni aktívnych seniorov, ktorú pred necelým rokom otvoril starosta Petržalky a dal k dispozícii všetkým seniorom, nielen z Petržalky.

Slávnostné otvorenie nového akademického roku prebehlo postupne. Najskôr v Bratislave, neskôr v Piešťanoch, v Partizánskom, v Topoľčanoch a nakoniec vo Vajnoroch. V Bratislave sa slávnostného aktu zúčastnili prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc. dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD. dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave a Ing. Ján Hrčka starosta MČ Bratislava-Petržalka.

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s MČ Bratislava-Petržalka 15. júla 2022 dokončila ďalšiu kapitolu letného príbehu pre seniorov, ktorý už bežne všetci nazývajú PLUS - Petržalská letná univerzita seniorov.

Ekonomická univerzita v Bratislave zastúpená rektorom prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD. a mesto Partizánske zastúpené primátorom doc. PaedDr. Jozefom Božikom, PhD. podpísali 7. júla 2022 Memorandum o spolupráci a porozumení. Na stretnutí bol prítomný bol aj dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Peter Markovič, PhD., vedúci školského úradu v Partizánskom PaedDr. Miroslav Števčík a za Univerzitu tretieho veku Ekonomickej univerzity Bratislave PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA a Ing. Mária Šajmírová.

Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave napísala ďalšiu kapitolu svojho nekonečného príbehu. V pondelok 20. júna 2022 a v piatok 24. júna 2022 sa v aule univerzity uskutočnili promócie absolventov Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vyše sto starších študentov si prevzalo osvedčenie u ukončení štúdia. Počas dvoch dní sa v aule vystriedali absolventi Univerzity tretieho veku v študijných programoch v Bratislave, v Chorvátskom Grobe, v Topoľčanoch a vo Vajnoroch.