Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave na základe poverenia Ministerstva spravodlivosti SR zorganizoval odborné skúšky znalcov z odboru Ekonómia a manažment a odvetvia Kontroling, Financie, Účtovníctvo a daňovníctvo s cieľom overiť znalosti a potvrdiť odbornosť záujemcov o znaleckú činnosť. Odborné skúšky sa uskutočnili dňa 16.6.2023 za účasti poverených zástupcov z Ministerstva spravodlivosti SR. Ústna časť odbornej skúšky bola zameraná na diskusiu o konkrétnych príkladoch a situáciách z praxe, kde bolo dôležité preukázať odborné vedomosti a schopnosť analyzovať a rozhodovať. Absolventom okrem vyhodnotenia odbornej skúšky bola poskytnutá spätná väzba k prezentácií ich znalostí z pohľadu nárokov znaleckej praxe.

V dňoch 7.2.2023 – 11.2.2023 úspešne absolvovali frekventanti Znaleckého ústavu EU v Bratislave online osobitné vzdelávanie, tzv. Odborné minimum pre znalcov organizované pod záštitou odbornej garantky vzdelávania prof. Heleny Majdúchovej a rektora EU v Bratislave prof. Ferdinanda Daňa.

Frekventanti špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku opäť dokázali byť úspešní na záverečných skúškach, ktoré zabezpečoval Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave v termíne 04. marca 2022. Záverečné skúšky sa konali prezenčnou formou pod záštitou odbornej garantky vzdelávania prof. Heleny Majdúchovej a rektora EU v Bratislave prof. Ferdinanda Daňa.

Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave v nadväznosti na poverenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky organizoval prezenčnou formou dňa 29. októbra 2021 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave odborné skúšky znalcov z odboru Ekonómia a manažment. Odborné skúšky znalcov boli organizované pri dodržaní prísnych protiepidemických opatrení. Účelom odbornej skúšky znalca je overenie, či súhrn vedomostí žiadateľa z oblasti právnej úpravy znaleckej činnosti a odborných vedomostí z príslušného odboru a odvetvia vytvára dostatočný predpoklad pre riadny výkon znaleckej činnosti. Odborná skúška sa vykonáva v štátnom jazyku a skladá sa z písomnej časti a z ústnej časti.

05. 11. 2021 sa konal 14. medzinárodný vedecký seminár s názvom „Aktuálne problémy znaleckého dokazovania IV“, ktorý bol pripravený v spolupráci medzi znaleckým ústavom Ekonomická univerzita v Bratislave a Žilinskou univerzitou v Žiline. Na seminári si svoje skúsenosti a vedomosti aktívne vymenili predstavitelia štátnej správy, súdnej moci, podnikateľskej sféry a znaleckej obce.

Špecializované vzdelávanie Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku organizované Znaleckým ústavom EU v Bratislave realizovalo dňa 22. apríla 2021 z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu záverečné skúšky frekventantov prvý krát v online priestore. Absolventi po úspešnej záverečnej skúške získali osvedčenia potrebné pre zápis do zoznamu znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

Vzdelávanie sa ani počas pandémie nezastavilo. Znalecký ústav Ekonomickej univerzity v Bratislave otvoril 9. februára 2021 nový ročník akreditovaného špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku v rozsahu 202 hodín pre uchádzačov o výkon znaleckej činnosti v odbore Ekonómia a manažment ako aj pre odborných pracovníkov z oblasti riadenia hodnoty podniku a hodnotových procesov podniku.

23. januára 2019 sa začala už 24. edícia špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku. Ide o 4 - semestrálne štúdium, ktorého súčasťou je aj osobitné vzdelávanie Odborné minimum pre znalcov. Účastníci získajú vedomosti o právnych aspektoch znaleckej činnosti, špecifických okruhoch znaleckých úkonov v účtovníctve, daňovníctve, kontrolingu, personalistike, financií a oboznámia sa aj s metódami stanovenia hodnoty podniku.