V súlade so zákonom č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave, zorganizoval v dňoch 06. – 10. februára 2024 kurz odborného minima, ktorý bol cielene zameraný na skupinu znalcov, a to z rôznych znaleckých odborov (Lekárstvo, Zdravotníctvo a farmácia a pod.).  Účelom tohto vzdelávania bolo získanie základných znalostí o právnych predpisoch potrebných na  výkon znaleckej činnosti. Vzdelávanie oficiálne otvorila garantka vzdelávania, prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., ktorá privítala účastníkov kurzu. Prednášky pútavo prezentovali títo lektori: prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., Mgr. Barbora Maliarová, PhD., JUDr. Margita Medveczká, Mgr. Sylvia Hvizdošová, JUDr. Gevorg Ayrumyan, PhD., JUDr. Vladimír Danilák.

Na záverečnom 7. sústredení špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku si frekventanti mali možnosť opäť vypočuť zaujímavé prednášky. Odborné poznatky z oblasti personalistiky frekventantom priblížil prorektor pre rozvoj, kultúru a šport a znalec Znaleckého ústavu EU v Bratislave pán Ing. Jakub Kintler, PhD.. Vo svojej prednáške s názvom Znalectví v ČR Ing. Jan Zdražil, MBA, LL.M. MSc. poukázal na možnosti spolupráce znalcov medzi Slovenskou a Českou republikou. Prednáškou odbornej garantky, zároveň osoby zodpovednej za výkon znaleckej činnosti Znaleckého ústavu Ekonomickej univerzity v Bratislave, pani prof. Ing. Heleny Majdúchovej, CSc. k záverečným prácam a skúškam sa zavŕšil rok úspešnej spolupráce frekventantov a lektorov.

Aj na 6. sústredení – špecializovanom vzdelávaní v oblasti ekonomiky a manažmentu  s názvom Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku, ktoré sa konalo od 22. 11. 2023 do 25. 11. 2023, mohli účastníci absolvovať zaujímavé prednášky, semináre a okrem toho si vymieňať skúsenosti a nápady s kolegami, či získavať inšpiráciu od renomovaných odborníkov v oblasti. Oproti všeobecnému vzdelávaniu, ktoré poskytuje široký pohľad na rôzne oblasti vedomostí, špecializované vzdelávanie sa sústredí na hĺbkové porozumenie a zručnosti v konkrétnom odbore. Pre odbor Ekonómia a manažment ide o odvetvie Účtovníctvo a daňovníctvo, Personalistika, Kontroling, Financie a pre odbor Ekonomika a riadenie podnikov je to odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov. Sústredenie otvoril pán prof. Ing. Peter Markovič, PhD. s prednáškou s názvom Metódy a postupy oceňovania derivátových kontraktov a týždeň plný vyčerpávajúcich informácii zavŕšila prednáškou pani Ing. Iveta Sedláková, PhD. s názvom Likvidačná metóda, kombinovaná a porovnávacia metóda.

5. sústredenie špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku konané v termíne 18.10. – 21.10.2023 nám ponúklo viaceré zaujímavé témy prednášok okrem iného aj v oblasti stanovenia hodnoty podniku a stanovenia hodnoty akcií a obchodovania s nimi. Znalecký ústav EU v Bratislave zastupovali lektori Ing. Bc. Peter Štetka, PhD., Ing. Emília Rybárová, doc. Ing. Zora Petráková, PhD., Ing. Peter Badura, PhD., Ing. Rastislav Jurina, PhD., Ing. Milan Lagosz, MBA.

Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave na základe poverenia Ministerstva spravodlivosti SR zorganizoval odborné skúšky znalcov z odboru Ekonómia a manažment a odvetvia Kontroling, Financie, Účtovníctvo a daňovníctvo s cieľom overiť znalosti a potvrdiť odbornosť záujemcov o znaleckú činnosť. Odborné skúšky sa uskutočnili dňa 16.6.2023 za účasti poverených zástupcov z Ministerstva spravodlivosti SR. Ústna časť odbornej skúšky bola zameraná na diskusiu o konkrétnych príkladoch a situáciách z praxe, kde bolo dôležité preukázať odborné vedomosti a schopnosť analyzovať a rozhodovať. Absolventom okrem vyhodnotenia odbornej skúšky bola poskytnutá spätná väzba k prezentácií ich znalostí z pohľadu nárokov znaleckej praxe.

V dňoch 7.2.2023 – 11.2.2023 úspešne absolvovali frekventanti Znaleckého ústavu EU v Bratislave online osobitné vzdelávanie, tzv. Odborné minimum pre znalcov organizované pod záštitou odbornej garantky vzdelávania prof. Heleny Majdúchovej a rektora EU v Bratislave prof. Ferdinanda Daňa.

Frekventanti špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku opäť dokázali byť úspešní na záverečných skúškach, ktoré zabezpečoval Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave v termíne 04. marca 2022. Záverečné skúšky sa konali prezenčnou formou pod záštitou odbornej garantky vzdelávania prof. Heleny Majdúchovej a rektora EU v Bratislave prof. Ferdinanda Daňa.

Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave v nadväznosti na poverenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky organizoval prezenčnou formou dňa 29. októbra 2021 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave odborné skúšky znalcov z odboru Ekonómia a manažment. Odborné skúšky znalcov boli organizované pri dodržaní prísnych protiepidemických opatrení. Účelom odbornej skúšky znalca je overenie, či súhrn vedomostí žiadateľa z oblasti právnej úpravy znaleckej činnosti a odborných vedomostí z príslušného odboru a odvetvia vytvára dostatočný predpoklad pre riadny výkon znaleckej činnosti. Odborná skúška sa vykonáva v štátnom jazyku a skladá sa z písomnej časti a z ústnej časti.

05. 11. 2021 sa konal 14. medzinárodný vedecký seminár s názvom „Aktuálne problémy znaleckého dokazovania IV“, ktorý bol pripravený v spolupráci medzi znaleckým ústavom Ekonomická univerzita v Bratislave a Žilinskou univerzitou v Žiline. Na seminári si svoje skúsenosti a vedomosti aktívne vymenili predstavitelia štátnej správy, súdnej moci, podnikateľskej sféry a znaleckej obce.