Charakteristika a cieľ kurzu

Poskytnúť základné legislatívne a metodické poznatky v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášok, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov, prekladateľov a tlmočníkov.

 

Cieľová skupina

  • uchádzači o výkon znaleckej činnosti

 

Odborný garant

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti Znaleckého ústavu EU v Bratislave

 

Miesto konania

Výkonné pracovisko Znaleckého ústavu Ekonomickej univerzity v Bratislave je pracovisko Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.

 

Poplatok za kurz

290,- Eur, poplatok zahŕňa DPH a vydanie osvedčenia

  • poplatok je nutné zaplatiť bankovým prevodným príkazom – č. účtu: SK 3481800000007000074503, VS: 2004 (do poznámky pre prijímateľa uviesť priezvisko a meno).

 

Termín začatia a rozsah kurzu

07. 02. 2023, rozsah 40 hodín

 

Kontakt a informácie

PREJSOVÁ, Martina, Mgr.

PREJSOVÁ, Martina, Mgr.

manažérka

+421 2 6729 5360

 

Upozornenie: V prípade pretrvávajúceho prerušenia prezenčnej formy výučby z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie, bude výučba organizovaná online formou v termínoch podľa harmonogramu výučby.