Charakteristika a cieľ štúdia:

Cieľom špecializovaného vzdelávania je v súlade so zákonom č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a vykonávacej vyhlášky č. 228/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch poskytnúť účastníkom základné znalosti z oblasti právnych predpisov súvisiacich so znaleckou činnosťou (odborné minimum) a teoretické poznatky z jednotlivých odvetví znaleckého odboru Ekonómia a manažment (Účtovníctvo a daňovníctvo, Kontroling, Financie a Personalistika) a zo znaleckého odboru Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov so zameraním na stanovenie hodnoty zložiek majetku podniku a stanovenie hodnoty podniku ako celku.

 

Cieľová skupina :

  • uchádzači o výkon znaleckej činnosti vo všetkých odvetviach znaleckého odboru 090000 Ekonómia a manažment,
  • odborní pracovníci, ktorí si potrebujú rozšíriť poznatky v odbore Ekonómia a manažment,
  • odborníci, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti určenia hodnoty podnikov, častí podnikov, prípadne zložiek majetku,
  • odborní pracovníci ústredných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy , peňažných ústavov, orgánov verejnej a súdnej moci a iných organizácií, ktorí potrebujú pre výkon svojej činnosti odborné poznatky zo súdno – znaleckej činnosti

 

Obsah:

Absolvent vzdelávania získa potrebné vedomosti o spôsobe výkonu činnosti znalcov a teoretické a praktické vedomosti pre vykonávanie znaleckej činnosti vo všetkých odvetviach znaleckého odboru 090000 Ekonómia a manažment a v odbore Ekonomika a riadenie podnikov a po úspešnej záverečnej skúške získa osvedčenie o úspešnom ukončení špecializovaného vzdelávania a tým aj doklad potrebný na zápis do zoznamu znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

  

Odborný garant

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti Znaleckého ústavu EU v Bratislave

 

Miesto konania

Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. V závislosti od pandemickej situácie sa výučba realizuje online alebo prezenčnou formou v termínoch podľa harmonogramu výučby.

 

Poplatok za štúdium

poplatok 2 590,- Eur vrátane DPH,

(zahŕňa poplatok za odborné minimum, záverečnú skúšku a vydanie osvedčenia)

 

Platba bankovým prevodným príkazom

č. účtu: SK 3481800000007000074503

VS: 7003

(do poznámky pre prijímateľa uviesť priezvisko a meno)

 

Termín začatia a rozsah kurzu:

24. 09. 2024, rozsah 202 hodín prednášok a seminárov, ktorých súčasťou je aj odborné minimum, kurz je organizovaný online formou

 

Kontakt 

PREJSOVÁ, Martina, Mgr.

PREJSOVÁ, Martina, Mgr.

manažérka

+421 2 6729 5360

 

Prihláška