Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave BBS ponúka veľmi žiadané špecializované štúdium „Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku“. Štvorsemestrálne štúdium pozostáva z tematických celkov zameraných na právne aspekty znaleckej činnosti, jednotlivé oblasti znaleckého odboru Ekonómia a manažment (účtovníctvo a daňovníctvo, kontroling, financie a personalistika), metódy stanovenia hodnoty podniku, jeho častí a jednotlivých zložiek majetku.

Po úspešnom zvládnutí obhajoby záverečnej práce a záverečnej skúšky v apríli 2019 získajú absolventi osvedčenie o absolvovaní osobitného vzdelávania „Odborné minimum pre znalcov“ a tiež osvedčenie o absolvovaní špecializovaného štúdia „Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku“. Absolventi vzdelávania, ktorí pôsobia v rôznych ekonomických oblastiach napr. ako manažéri, daňoví poradcovia, účtovníci, makléri, investiční poradcovia, personalisti a pod., získajú možnosť uchádzať sa o zápis do zoznamu znalcov Slovenskej republiky.

Úvodné sústredenie aktuálneho programu otvorili dňa 25.1.2018 odborná garantka štúdia prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. spolu s Ing. Milanom Staňom, riaditeľom BBS.

 

Fotogaléria