Znalecký ústav Ekonomickej univerzity v Bratislave pripravuje špecializovaný kurz, ktorý bude prebiehať formou prednášok, praktických cvičení, diskusií a výmeny poznatkov medzi účastníkmi.

 

Charakteristika a cieľ kurzu:

  • Poskytnúť základné legislatívne a metodické poznatky v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášok, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov prekladateľov a tlmočníkov.

 

Obsah kurzu :

  • Obsahom odborného minima sú najmä základy právnych predpisov týkajúcich sa výkonu znaleckej činnosti, metodiky výkonu činnosti, štruktúry a obsahu znaleckých úkonov a vedenia denníka.

 

Cieľová skupina:

  • Uchádzači o výkon znaleckej činnosti

 

Termín konania kurzu: 9. - 13. 2. 2021

Cena kurzu: 230 Eur

Miesto konania: online kurz

Certifikát: Absolvent dostane osvedčenie, ktoré preukazuje, že úspešne absolvoval akreditovaný vzdelávací program.

 

Odborný garant:

MAJDÚCHOVÁ, Helena, prof. Ing., CSc.

 

Prihláška