Záväzná prihláška

Údaje o účastníkovi

Údaje pre fakturáciu (ak sú odlišne od údajov účastníka)

Podmienky účasti

  1. Čitateľne vyplnenú a podpísanú záväznú prihlášku zašlite poštou na adresu Centrum celoživotného vzdelávania (CCV) EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava alebo elektronicky na e-mailovú adresu .
  2. Po zaslaní prihlášky Vás bude kontaktovať manažér štúdia a vyzve Vás k úhrade poplatku, ktorý je potrebné uhradiť pred jeho začatím, najneskôr v deň začatia.
  3. EU v Bratislave si vyhradzuje právo na zrušenie vzdelávacej aktivity z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených záujemcov. Zrušenie vzdelávacej aktivity bude záujemcom oznámené minimálne 2 dni pred plánovaným termínom uskutočnenia vzdelávacej aktivity.
  4. V prípade, že záujemca zruší účasť na kurze, sa účastnícky poplatok nevracia.
  5. Po zaslaní platby Vám bude vystavený daňový doklad, uveďte preto aj fakturačné údaje.

Vyhlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a nezamlčal/a som žiadne závažné skutočnosti. V súlade s § 15, § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov.“), dávam Ekonomickej univerzite v Bratislave súhlas k spracovaniu mojich osobných údajov uvedených v tejto prihláške na účely administrácie vzdelávacieho programu. Súhlas platí na dobu do 5 rokov od skončenia vzdelávacieho programu. Osobné údaje môžu byť poskytnuté Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem odvolať s písomným odôvodnením v prípade, ak nastanú závažné dôvody. Zároveň beriem na vedomie, že údaje môžu spracovávať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a spracované údaje sa budú archivovať a likvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.