Ekonomická univerzita v Bratislave úspešne pokračuje aj v zložitých podmienkach spôsobených pandémiou COVID-19 v ďalšom odbornom vzdelávaní pracovníkov verejnej správy a územnej samosprávy. Akreditovaný vzdelávací program „Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“ dňa 18. februára 2022 úspešne ukončila online záverečnou skúškou ďalšia skupina absolventov. Pozitívne ohlasy absolventov aj naďalej potvrdzujú opodstatnenosť a dôležitosť tohto typu odborného vzdelávania.

Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave pokračuje od 17. septembra 2021 online v akreditovanom odbornom vzdelávaní kontrolórov v samospráve a odborných pracovníkov ekonomických útvarov VÚC a miestnej samosprávy pod názvom „Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“.

17. januára 2019 sme otvorili ďalšiu edíciu šesťmesačného kurzu Výkon funkcie hlavného kontrolóra vo verejnej správe. Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave ponúka tento pokročilý kurz akreditovaného špecializovaného modulárneho vzdelávania najmä pre kontrolórov verejnej správy (účastníci pôsobia od Bratislavy po Levoču).

Dňa 29.6.2018 ukončili 17 účastníci akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov v samospráve pod názvom „Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“. Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave tento program už 3-krát organizovala v spolupráci s Úradom vlády SR, Ministerstvom financií SR, Právnickou fakultou Univerzity J. A. Komenského v Bratislave a Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) uzavrel memorandum o spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave (EUBA). K podpisu zmluvy, ktorá má prispieť ku skvalitneniu oboch inštitúcií a k riešeniu celospoločenských problémov v oblasti ekonomiky, kontroly a manažérskej praxe nielen z hľadiska finančného auditu, ale aj z hľadiska výkonnostných kontrol, došlo na pôde NKÚ SR v stredu 12. apríla 2017 medzi predsedom úradu Karolom Mitríkom a rektorom univerzity Ferdinandom Daňom.