Prvých 9 absolventov Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave sa stretlo 9. júna 2015, aby si z rúk dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave doc. Štefana Žáka prevzalo certifikáty o ukončení 2-ročného štúdia.

Prihovorila sa im aj prorektorka pre manažovanie akademických projektov doc. Jana Mikócziová, „...ako vyhrať tretiu tretinu...„ je motom Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá od akademického roku 2012/2013 ponúka štúdium v 2 študijných odboroch: Medzinárodný cestovný ruch a klient a Marketing a obchod ako ich nepoznáte. Ich garantmi sú prof. Ľudmila Novacká a Ing. Lucia Folvarčíková z Obchodne fakulty EU v Bratislave.