Súčasťou Ekonomickej univerzity v Bratislave je už niekoľko rokov Univerzita tretieho veku. Seniorov, študentov je možné stretnúť pravidelne na chodbách našej „alma mater“. Je všeobecne známe, že štúdium Univerzity tretieho veku prichádza aj do miest, kde nie sú vysoké školy a kde nemôžu seniori študovať v mieste svojho bydliska.

Špecifický a profesionálny prístup k študijným skupinám mimo Bratislavu má Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá je garantom študijných programov v mestách Topoľčany, Partizánske, Piešťany a od septembra akademického roku 2023/2024 pribudne aj mesto Levice.

V piatok 21.04.2023 sa uskutočnilo kľúčové stretnutie na pôde Mestského úradu v Leviciach, ktoré zorganizoval a otvoril primátor mesta RNDr. Ján Krtík. Privítal hostí za Ekonomickú univerzitu v Bratislave dekanku Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave doc. Ing. Anitu Romanovú, PhD. a manažérku Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave PaedDr. Janku Sebera Chládecku, PhD., MBA.

Za mesto Levice sa pracovného stretnutia, okrem pána primátora, zúčastnili obidvaja zástupcovia primátora Mgr. Peter Benček a Ing. Matej Haško. Ďalej vedúce Denných centier seniorov, zástupkyňa Jednoty dôchodcov, spoločná manažérka celého projektu, riaditeľka Tekovskej knižnice PhDr. Vlasta Kollárová a riaditeľka ÚPSVaR v Leviciach Mgr. Zuzana Kováčiková.

Zástupkyne Ekonomickej univerzity v Bratislave v svojej prezentácii predstavili organizáciu, obsah a podmienky dvojročného študijného programu „Nikdy nie je neskoro začať niečo nové v Leviciach.“ V rámci diskusie zodpovedali na všetky otázky prítomných.

Oficiálny začiatkom spolupráce bude podpis spoločného Memoranda, ktoré podpíše primátor mesta Levice RNDr. Ján Krtík spolu s rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD. 2. júna 2023.

Na záver stretnutia dekanka Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity Bratislave doc. Ing. Anita Romanová, PhD. povedala: „Ďakujeme za milé a zmysluplné stretnutie. Cítili sme záujem, radosť seniorov a podporu zástupcov mesta pre spoločný projekt. Pre našu univerzitu a fakultu je veľkou cťou a zároveň zodpovednosťou byť súčasťou seniorského vzdelávania v meste Levice.“

 

Univerzita tretieho veku v meste Levice

Univerzita tretieho veku v meste Levice

Univerzita tretieho veku v meste Levice

Univerzita tretieho veku v meste Levice

Univerzita tretieho veku v meste Levice