„Nikdy nie je neskoro začať niečo nové“ to je stabilné motto Univerzity tretieho veku BBS EU v Bratislave v každom akademickom roku.

Od oktobra 2020 seniorov čaká 28 študijných odborov, z toho 6 pohybových. Rovnováha mysle a tela, zmysluplné využitie voľného času seniorov, otvorené vzdelávanie pre starších študentov, zlepšenie kondície, spomaľovanie procesu starnutia, nové a aj zabudnuté informácie z rôznych oblastí od vysokoškolských pedagógov a odborníkov z praxe.... a ďaleko viac ponúka Ekonomická univerzita v Bratislave všetkým seniorom nielen z Petržalky.

Okrem výučby sú pripravené pre akademický rok 2020/2021 odborné exkurzie, kultúrne a športové podujatia, ples seniorov, Petržalská letná univerzita seniorov, letný výučbovo-relaxačný pobyt vo Virte a mnohé iné mimo výučbové aktivity.

Na štúdium do 1. ročníka sa môžete prihlásiť a zaplatiť školné do 11. septembra 2020. Študenti druhých ročníkov všetkých študijných odborov nepodávajú opäť prihlášku na štúdium a po zaplatení školného, sú automaticky zapísaní do 2. ročníka UTV EUBA pre ak.r. 2020/2021.

Podrobnejšie informácie, obsah štúdia a termíny výučby jednotlivých študijných odborov, spôsob prihlasovania, školné a spôsob platby nájdete na našej aktualizovanej webovej stránke https://bbs.euba.sk/univerzita-tretieho-veku alebo kontaktujte

 

Brožúra [.pdf]

 

brozura2020