Znalecký ústav EU v Bratislave otvoril 25. januára 2017 špecializované vzdelávanie pre znalcov Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku.

Cieľom štúdia je poskytnúť odborné, metodické i legislatívne  poznatky,  ktoré  sú potrebné pre výkon činnosti znalcov v odbore Ekonómia a manažment.

Špecializované vzdelávanie pre znalcov „ Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku“ otvoril Ing. Milan Staňo, riaditeľ Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave s vedúcou Znaleckého ústavu prof. Helenou Majdúchovou, CSc, z Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá je zároveň aj odborným garantom štúdia. Úvodná prednáška Mgr. Jiřiny Zentkovej bola zameraná  na  legislatívu  týkajúcu sa znaleckej činnosti.

Predmetné štúdium sa realizuje jedenkrát mesačne, v 4 dňových sústredeniach v rozsahu 320 hodín a jeho súčasťou je aj osobitné vzdelávanie „Odborné minimum“ v rozsahu 30 hodín. Obhajoba záverečných prác a záverečné skúšky sa uskutočnia v apríli 2018.