Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej CCV EU v Bratislave) je celouniverzitným pracoviskom bez právnej subjektivity, priamo riadené rektorom EU v Bratislave.

CCV EU v Bratislave vzniklo 1. januára 2021 úpravou organizačnej štruktúry, po schválení Akademickým senátom EU v Bratislave, v zmysle § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so štatútom EU v Bratislave a ďalšími vnútornými predpismi EU v Bratislave. CCV EU v Bratislave, svojou činnosťou kontinuálne nadväzuje BBS EU v Bratislave, ktorá úpravou organizačnej štruktúry zanikla.

Poslaním CCV EU v Bratislave je poskytovanie služieb vo forme ďalšieho vzdelávania pre absolventov bakalárskeho, magisterského, inžinierskeho a doktorandského štúdia ako aj pre verejnosť. Uskutočňuje celoživotné vzdelávanie v podnikateľsko-manažérskych a ekonomických, študijných a vedných odboroch akreditovaných na univerzite a umožňuje účastníkom vzdelávania doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo pripraviť sa na získanie stupňa vzdelania na univerzite.

Plnením svojich úloh efektívnym a tvorivým spôsobom CCV EU v Bratislave prispieva k plneniu poslania univerzity vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti v rámci ďalšieho a celoživotného vzdelávania v súlade s dlhodobým zámerom univerzity.

CCV EU v Bratislave organizuje vzdelávanie klientov najmä formou špecializovaných programov dvoch typov, otvorených špecializovaných programov s rôznou dĺžkou trvania a programov pripravených na mieru podľa požiadaviek firemných klientov. Jeho súčasťou je aj Univerzita tretieho veku a Detská ekonomická univerzita.

Pri plnení úloh CCV EU v Bratislave spolupracuje s pracoviskami pôsobiacimi v oblasti ďalšieho a celoživotného vzdelávania, s vysokými školami, výskumnými pracoviskami a organizáciami doma i v zahraničí.