Záväzná prihláška

Údaje o účastníkovi

Údaje pre fakturáciu (ak sú odlišne od údajov účastníka)

Poplatok za štúdium

Účastnícky poplatok v plnej výške je potrebné uhradiť  najneskôr do: 12. septembra 2024

Povinne údaje pre SEPA úhrady zo zahraničia - z krajín EÚ a krajín, ktoré pristúpili k SEPA

len v mene Eur

IBAN SK34 8180 0000 0070 0007 4503

SWIFT pre ŠP (BIC)- SPSRSKBA

VS 180202624

Informácia pre prijímateľa: Meno a Priezvisko účastníka

 

Povinné údaje pre úhradu zo zahraničia (tretie krajiny nezapojené do SEPA):

IBAN SK34 8180 0000 0070 0007 4503

Banka príjemcu:

Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05 Bratislava

SWIFT (BIC)  - SPSRSKBA

VS 180202624

Informácia pre prijímateľa: Meno a Priezvisko účastníka


Dôležité upozornenie: každému záujemcovi o jazykovú a odbornú prípravu v slovenskom jazyku po splnení podmienok prijatia, vrátane uhradenia plnej sumy za štúdium, bude vydané „Rozhodnutie o prijatí na jazykovú a odbornú prípravu v slovenskom jazyku pred štúdiom na vysokú školu“ a Potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, ktoré budú súžiť ako jedny z relevantných dokladov ku kompletnej žiadosti pre Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru v Bratislave pre udelenie súhlasu k prechodnému pobytu na účel štúdia, potenciálnym študentom z tretích krajín.