Záväzná prihláška

Údaje o účastníkovi

Údaje pre fakturáciu (ak sú odlišne od údajov účastníka)

Poplatok za štúdium

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do: 12. februára 2024

Povinne údaje pre SEPA úhrady zo zahraničia - z krajín EÚ a krajín, ktoré pristúpili k SEPA

len v mene Eur

IBAN SK34 8180 0000 0070 0007 4503

SWIFT pre ŠP (BIC)- SPSRSKBA

VS 180202519

Informácia pre prijímateľa: Meno a Priezvisko účastníka

 

Povinné údaje pre úhradu zo zahraničia (tretie krajiny nezapojené do SEPA):

IBAN SK34 8180 0000 0070 0007 4503

Banka príjemcu:

Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05 Bratislava

SWIFT (BIC)  - SPSRSKBA

VS 180202519

Informácia pre prijímateľa: Meno a Priezvisko účastníka


Dôležité upozornenie: každému záujemcovi o Intenzívnu jazykovú a odbornú prípravu v slovenskom jazyku, ktorý ovláda nejaký slovanský jazyk po splnení podmienok prijatia, vrátane uhradenia plnej sumy za štúdium, bude vydané „Rozhodnutie o prijatí na Intenzívnu jazykovú a odbornú prípravu v slovenskom jazyku pred štúdiom na vysokú školu“, ktoré bude súžiť ako jeden z relevantných dokladov ku kompletnej žiadosti pre Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru v Bratislave pre udelenie súhlasu k prechodnému pobytu na účel štúdia, potenciálnym študentom z tretích krajín.