Cieľ vzdelávania

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je:

 • Pripraviť poslucháča na používanie slovenského jazyka, osobitne schopnosť študovať dennou formou na verejnej vysokej škole v slovenskom jazyku a v sociálnom živote, ale aj na ďalšie jazykové vzdelávanie, a to inštitucionálne alebo samostatné na úrovni B2.1.
 • Podporiť rozvoj osobnosti poslucháča a jeho zmyslu pre život v Slovenskej republike prostredníctvom obohatenia dialógom kultúr.
 • Vymieňať si informácie o každodennej životnej situácii v krajine.
 • Prekonávať jazykové bariéry na zvýšenie mobility v osobnom živote.

 

O programe

Obsah vzdelávacieho programu:

Výstupy vzdelávania na úrovni B2.1 v oblasti hovoreného prejavu, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením

 

Rozsah vzdelávacieho programu:

 1. Intenzívna jazyková a odborná výučba
  Intenzívny predjazykový kurz - 5 hodín denne, celkom 100 hodín
  Kombinácia jazykovej a odbornej prípravy - 3hod./denne jazyková príprava, 3hod./denne odborná príprava, celkom 480 hodín.
  Odborná príprava sa realizuje podľa špecializácie vysokoškolského štúdia, na ktoré sa hlási uchádzač: ekonomické vedy a spoločenské vedy (matematika, ekonomika, náuka o spoločnosti a logika).
 1. Testovanie jazykových zručností na úrovni A1, A2, B1, B2.1.

 

Cieľová skupina

Poslucháči zo zahraničia s ukončeným úplným stredoškolským vzdelaním, ktorí sa budú pripravovať na vysokoškolské štúdium na slovenských vysokých školách ekonomického a spoločenskovedného zamerania.

 

Kedy a kde?

Termín a miesto vzdelávania:

 • 13. január 2022 – 31. august 2022
 • Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská 1, Bratislava

 

Pre koho?

Podmienky pre zaradenie uchádzačov:

 • ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou,
 • podanie elektronickej prihlášky do stanoveného termínu,
 • úhrada študijného poplatku v stanovenom termíne.

 

Prihláška

Termín prihlásenia:

Termín podania prihlášky a splnenia podmienok na prijatie do 14. decembra 2021

 

Ľudia

Lektori jazykovej prípravy:

PhDr. Roman Kvapil, PhD., Fakulta aplikovaných jazykov

Mgr. Martina Uličná, PhD., Fakulta aplikovaných jazykov

 

Lektori odbornej prípravy

Ing. Marcel Novák, PhD., Národohospodárska fakulta

RNDr. Daniela Sivášová, PhD., Fakulta hospodárskej informatiky

doc. Ing. Daniela Rybárová, PhD., Fakulta podnikového manažmentu

Ing. Jaromír Novák, PhD., Národohospodárska fakulta

Mgr. Michaela Dziváková, PhD., Fakulta aplikovaných jazykov

 

Poplatky

Poplatky za štúdium

 • Intenzívna jazyková a odborná výučba, celkovo 580 vyučovacích hodín – 2.490.- eur, s termínom úhrady za študijný poplatok najneskôr do 14. decembra 2021
 • Poplatok za vykonanie jazykovej skúšky a vydanie osvedčenia: na základe absolvovania úspešnej jazykovej skúšky – 50,-eur.
 • Pre získanie osvedčenia je potrebná minimálne 80% účasť na výučbe.

Poplatky za ubytovanie

 • možnosť využitia ubytovania vo vysokoškolskom internáte v 2 - 3 lôžkových izbách (v závislosti od typu a vybavenia izieb) od 70,- do 100,- eur / mesiac

 

Čo získate?

 • Štúdium v univerzitnom kampuse v širšom centre Bratislavy
 • ubytovanie v mieste výučby, resp. s priamym dopravným spojením do miesta výučby
 • občerstvenie, obedy v mieste výučby
 • kultúrno spoločenské vyžitie na univerzite
 • výučba prebieha v centre študentského života
 • možnosť kontaktu so študentami EU v Bratislave
 • sprostredkovanie študijnej literatúry a pomôcok.

 

Dôležité upozornenie

Každému záujemcovi o Intenzívnu jazykovú a odbornú prípravu v slovenskom jazyku po splnení podmienok prijatia, vrátane uhradenia plnej sumy za štúdium, bude vydané „Rozhodnutie o prijatí na intenzívnu jazykovú a odbornú prípravu v slovenskom jazyku pred štúdiom na vysokú školu“ a „Potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, ktoré budú súžiť ako jedny z relevantných dokladov ku kompletnej žiadosti pre Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru v Bratislave pre udelenie súhlasu k prechodnému pobytu na účel štúdia, potenciálnym študentom z tretích krajín.

Predmetné štúdium sa uskutočňuje primárne vo forme prezenčnej výučby. V dôsledku prebiehajúcej celosvetovej pandémie COVID-19 môže dôjsť k zmene formy výučby z prezenčnej na online formu na základe odporúčaní krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID-19 a v závislosti od rozhodnutia verejných autorít Slovenskej republiky.