Vzhľadom na obmedzený rozsah vyučovacích hodín program Intenzívnej jazykovej a odbornej prípravy je určený len zahraničných študentov ovládajúci nejaký slovanský jazyk.

 

Cieľ vzdelávania

Hlavným cieľom programu je:

 • Pripraviť poslucháča na používanie slovenského jazyka, osobitne na schopnosť študovať dennou formou na verejnej vysokej škole v slovenskom jazyku a v sociálnom živote, ale aj na ďalšie jazykové vzdelávanie, a to inštitucionálne alebo samostatné na úrovni B2.1.
 • Podporiť rozvoj osobnosti poslucháča a jeho zmyslu pre život v Slovenskej republike prostredníctvom obohatenia dialógom kultúr.
 • Vymieňať si informácie o každodennej životnej situácii v krajine.
 • Prekonávať jazykové bariéry na zvýšenie mobility v osobnom živote.

 

O programe

Obsah vzdelávacieho programu:

Výstupy vzdelávania na úrovni B2.1 v oblasti hovoreného prejavu, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením

 

Rozsah vzdelávacieho programu:

 1. Intenzívna jazyková a odborná výučba
  Intenzívny jazykový kurz, úroveň A - 6 hodín denne, celkom 180 hodín formou online prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.
  Kombinácia jazykovej a odbornej prípravy - 2hod. / denne jazyková príprava a 2hod./denne odborná príprava, celkom 150 hodín prezenčnou formou vzdelávania.
  Odborná príprava sa realizuje podľa špecializácie vysokoškolského štúdia, na ktoré sa hlási uchádzač: ekonomické vedy a spoločenské vedy (matematika, ekonomika, podnikové hospodárstvo, náuka o spoločnosti a logika).
 1. Testovanie jazykových zručností na úrovni A1, A2, B1, B2.1.

 

Cieľová skupina

Poslucháči zo zahraničia ovládajúci nejaký slovanský jazyk s ukončeným úplným stredoškolským vzdelaním, ktorí sa budú pripravovať na vysokoškolské štúdium na slovenských vysokých školách ekonomického a spoločenskovedného zamerania.

 

Kedy a kde?

Termín a miesto vzdelávania:

 • 19. február 2024 – 31. august 2024
 • Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská 1, Bratislava

 

Pre koho?

Podmienky pre zaradenie uchádzačov:

 • ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou,
 • podanie elektronickej prihlášky do stanoveného termínu,
 • úhrada študijného poplatku v stanovenom termíne.

 

Prihláška

 • Termín podania prihlášky a splnenia podmienok na prijatie do 12. február 2024

 

Ľudia

Vyučujúci jazykovej prípravy

Doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD., prodekanka pre vedu a výskum, Fakulta aplikovaných jazykov
Mgr. Nina Mocková, PhD., odborná asistentka, Fakulta aplikovaných jazykov

 

Lektori odbornej prípravy

Ing. Marcel Novák, PhD., Národohospodárska fakulta

doc. Ing. Daniela Rybárová, PhD., Fakulta podnikového manažmentu

 

Poplatky

Poplatky za štúdium

 • Intenzívna jazyková a odborná výučba, celkovo 330 vyučovacích hodín – 1.100.- eur, s termínom úhrady za študijný poplatok najneskôr do 12. februára 2024
 • Poplatok za vykonanie jazykovej skúšky a vydanie osvedčenia: na základe absolvovania úspešnej jazykovej skúšky – 50,-eur.
 • Pre získanie osvedčenia je potrebná minimálne 80% účasť na výučbe.

 

Ubytovanie

 • Ekonomická univerzita v Bratislave v súčasnosti nemá k dispozícií voľné ubytovacie kapacity, ale vieme sprostredkovať ubytovanie za prijateľné ceny.

 

Čo získate?

 • Štúdium v univerzitnom kampuse v širšom centre Bratislavy
 • občerstvenie, obedy v mieste výučby
 • kultúrno spoločenské vyžitie na univerzite
 • výučba prebieha v centre študentského života
 • možnosť kontaktu so študentami EU v Bratislave
 • sprostredkovanie študijnej literatúry a pomôcok.

 

Dôležité upozornenie

Každému záujemcovi o Intenzívnu jazykovú a odbornú prípravu v slovenskom jazyku po splnení podmienok prijatia, vrátane uhradenia plnej sumy za štúdium, bude vydané „Rozhodnutie o prijatí na intenzívnu jazykovú a odbornú prípravu v slovenskom jazyku pred štúdiom na vysokú školu“, ktoré je potrebné k žiadosti pre Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru v Bratislave pre udelenie súhlasu k prechodnému pobytu na účel štúdia, potenciálnym študentom z tretích krajín.

Predmetné štúdium sa uskutočňuje v kombinácií online prostredníctvom aplikácie MS TEAMS  a vo forme prezenčnej výučby.