Udržateľnosť a ESG – kľúčové faktory pre úspech Vášho podnikania. Oboznámte sa s aktuálnymi informáciami a požiadavkami na povinné vykazovanie ESG, vyplývajúcimi z nariadení a smerníc EU v podmienkach SR.

Cieľ: Poskytnutie aktuálnych informácií súvisiacich s povinným vykazovaním udržateľnosti; prítomnosť a budúcnosť vykazovania ESG (NFRD, CSRD, ESRS)

Cieľová skupina: manažéri, účtovníci, audítori

Obsah:

  • Udržateľnosť, podstata a význam environmentálnych a sociálnych oblastí a oblastí správy a riadenia v podnikaní a udržateľnom financovaní; konkurenčná výhoda či ďalšia administratíva?
  • Požiadavky na vykazovanie udržateľnosti a zmeny vyplývajúce z nariadení a smerníc EÚ v podmienkach Slovenskej republiky
  • Výročná správa ako nástroj vykazovania udržateľnosti; príklady dobrej praxe vykazovania udržateľnosti, procesné aspekty kvalitného vykazovania

 

Odborný garant a lektor: prof. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra účtovníctva a audítorstva, Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Termín a miesto konania: 8. február 2024,

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

Rozsah: 6 vyuč. hodín (9.30 – 15.00 hod.)

Cena: 95,- EUR (vrátane DPH) 

Forma vzdelávania: informačný workshop

Uzávierka prihlášok: 18. január 2024

 

 

PRIHLÁŠKA

 

Kontakt

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

manažér

+421 2 6729 5165