Zdôvodnenie zaradenia kurzu do ponuky

Myšlienka zaradenie kurzu do ponuky Bratislavskej Business School EU v Bratislave (BBS) vznikla na základe informácií získaných z prostredia praxe v súvislosti s potrebou zdokonalenia práce s databázou údajov v prostredí Microsoft Excel prostredníctvom jej automatizácie a zefektívnenia.

Vzhľadom na dostupnosť tabuľkového procesoru Microsoft Excel, veľa firiem, resp. inštitúcií pracuje s údajmi, ktoré majú k dispozícii v hárkoch jeho zošitov. Tieto údaje je pri ich práci nutné v tomto prostredí, ktoré je súčasťou kancelárskeho balíka Microsoft Office, opakovane editovať, filtrovať a vytvárať z nich rôzne výstupy vo forme tabuliek a grafov.

Uvedená činnosť môže v mnohých prípadoch zo strany používateľa vzhľadom na množstvo úkonov predstavovať prácu, ktorá je časovo náročná, resp. ktorá si vyžaduje zaradenie ďalších ľudí do tohto procesu. Tento problém je možné vyriešiť pomocou procedúr, resp. makier vytvorených v programovacom jazyku VISUAL BASIC for Applications, ktorý je dostupný v prostredí Microsoft Excel. Používateľ si tak môže svoju činnosť automatizovať a ušetriť si čas.

Realizáciou predkladaného kurzu by sa rozšírila ponuka kurzov poskytovaných BBS v oblasti vzdelávania v rámci informačných technológií. Kurz je zameraný na systematické vzdelávanie počas naplánovaných desiatich stretnutí a vyžaduje si samozrejme aktívny prístup zo strany záujemcov aj mimo výukových hodín kurzu. Pre porovnanie s konkurenčným prostredím, kde vo väčšine prípadov uprednostňujú organizátori kurzu dvojdňové stretnutie, by mohol byť predkladaný formát kurzu určitou výhodou z pohľadu zvládnutia uvedenej problematiky z časového aspektu.

 

Cieľ kurzu

Cieľom kurzu je „Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a prezentácii údajov v prostredí Microsoft Excel“. Jeho zámerom je predstavenie programovacích techník jazyka VISUAL BASIC for Applications v Microsoft Excel pre automatizáciu činnosti pri práci s údajmi uložených v hárkoch zošitu a techník na vytvorenie interaktívnych výstupov vo forme tabuliek a grafov aj prostredníctvom užívateľského dialógu a jeho ovládacích prvkov.

 

Charakteristika kurzu

Kurz ponúka záujemcom získanie poznatkov a zručností zo základov programovania v jazyku VISUAL BASIC for Applications (VBA) v MS Excel (záznam makra, základy objektového modelu, práca s objektom Range, deklarácia premenných, práca s poľom, konštrukcie na riadenie kódu, nástroje pre ladenie kódu, vstavané funkcie) a zručnosti z vybraných pokročilejších praktík VBA (napríklad metóda SpeciallCells, metódy Autofilter a AdvancedFilter, práca s ovládacím prvkom ListBox), ktoré môžu využiť v rámci automatizácie činností v tomto prostredí a ušetriť čas.

Je zameraný na predstavenie programovacích techník, ktoré sú vhodné pri práci s údajmi uloženými v hárkoch v zošite MS Excel s dôrazom na prácu s objektom typu Range. (určenie použitej oblasti, určenie posledného riadku v stĺpci s vyplnenými údajmi, resp. posledného stĺpca v riadku (metóda End objektu Range), určenie prázdnych buniek, buniek so vzorcom, resp. s formátovaním (metóda SpeciallCells), vyhľadávanie buniek s určitým obsahom v kontexte s kopírovaním a vymazávaním určitej oblasti, vkladanie vzorcov do oblastí pomocou vlastností Resize, Offset objektu Range a notácie R1C1 a pod.). Ďalším zameraním kurzu je využitie funkcií VBA, resp. WorksheetFunctions v rámci vyhľadávania (VLookup, Choose, Column a pod.), štatistiky (CountIf, Frequency, Max a pod.) a editovania údajov (práca s textovými reťazcami: Replace, InStr, Mid, Len, StrComp a pod.), resp. vytvorenie vlastných funkcií.

Absolventi kurzu dokážu prostredníctvom užívateľského dialógu (Userform) a jeho ovládacích prvkov (TextBox, CommandButton, ComboBox, ListBox, MultiPage, OptionButton, CheckBox, ScrollBar a pod.) vytvoriť efektívnu a interaktívnu komunikáciu s údajmi v hárkoch v zošite MS Excel.

Kurz poskytuje aj techniky pre vytváranie interaktívnych výstupov (dashboards) v hárkoch v zošite MS Excel z údajov vo forme grafov a tabuliek prostredníctvom dynamických prvkov (vytváranie dynamických oblastí pomocou správcu názvov, funkcií Offset, VLookup, Index a pod., ovladacích prvkov typu ActiveX, resp. Forms v prípade potreby aj s využitím jazyka VBA). Uvedené vizualizácie sú vhodné na vytvorenie reportov na rôznych úrovniach riadenia.

Vytváranie vlastných procedúr, resp. dashboards zefektívni činnosť pri práci s údajmi v prostredí MS Excel.

 

Termín začatia kurzu:

12.4.2021 - 14.6.2021 o 16:00

 

Rozsah štúdia

Večerný – (online forma)

 

Cieľová skupina

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí pracujú s  údajmi v prostredí  Microsoft Excel a majú záujem sa naučiť svoju činnosť automatizovaťzefektívniť, resp.  prezentovať tieto údaje aj pomocou vytvárania interaktívnych výstupov (dashboards) vo forme tabuliek a grafov. Programovacie techniky VBA môžu absolventi využiť pri práci s údajmi a na ich vizualizáciu  na rôznych stupňoch riadenia.

Vstupné vedomosti:

  • Pokročilá úroveň ovládania prostredia Microsoft Excel.

Výstupné vedomosti:

  • Vytvorenie vlastných aplikácií, resp. procedúr pre prácu s údajmi. V prípade potreby komunikácia s údajmi aj prostredníctvom užívateľského dialógu (userform) vytvoreného pomocou VBA.
  • Vytvorenie interaktívnych výstupov (dashboards) z  údajov pomocou dynamických prvkov (dynamické oblasti, dynamické funkcie, ovládacie prvky) aj pomocou VBA.

 

Tematické celky

  • Úvod do jazyka Visual Basic for Applications v Microsoft Excel
  • Práca s objektom typu Range
  • Práca s procedúrami
  • Práca s funkciami
  • Práca s údajmi v zošite
  • Práca s užívateľským dialógom
  • Vytváranie dashboards

 

Odborný garant:

doc. Mgr. Vladimír Mucha, PhD.

 

Forma výučby:

Výučba prebieha v počítačovej miestnosti a  je podporovaná prezentáciou danej problematiky, ktorú lektor vysvetľuje prostredníctvom dataprojektora. Frekventant kurzu má k dispozícii počítač na precvičovanie jednotlivých techník v prostredí Microsoft Excel.

 

Účastnícky poplatok:

200 Eur/1 účastník (zamestnanci a študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave)

250 Eur/účastník (ostatní)

 

Rámcová osnova kurzu

Vizualizácia ukážok užívateľských dialógov a dashboardov