Podľa reportu Svetového ekonomického fóra „The Future of Job Report 2018“ po roku 2020 bude najžiadanejšou skupinou zručností schopnosť komplexných riešení problémov a to až s 36% podielom na zamestnaniach, ktoré to budú vyžadovať. Kognitívne vlastnosti a mäkké zručnosti sa stávajú rozhodujúcim faktorom pri zmierňovaní dôsledkov digitálnej transformácie ekonomík a automatizácii procesov. Schopnosť komplexne riešiť problémy, prispôsobiť sa zmene ako prirodzenej súčasti (nielen) profesionálneho života, či prirodzená komunikatívnosť patria k najžiadanejším mäkkým zručnostiam už v súčasnosti.

 

Cieľová skupina:

 • manažéri,
 • riadiaci pracovníci samosprávy,
 • pracovníci prvého kontaktu,
 • hovorcovia.

 

Termín a miesto konania:Miesto konania: Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

Obsah:

 • Modul č. 1: Riešenie problémov a rozhodovanie
 • Modul č. 2: Umenie negociácií – principiálne vyjednávanie a manažment zmeny
 • Modul č. 3: Business etiketa a prezentačné zručnosti

Dokladom o absolvovaní kompletného vzdelávacieho programu (moduly č. 1, 2, 3) je osvedčenie.

 

Štruktúra a organizácia vzdelávania:

 • Tri jednodňové sústredenia v čase od 9:00 do 16:00 hod. (8 vyuč. hodín)

 

Lektor:

 • Ing. Peter Rusiňák, PhD., tréner v oblasti komunikácie, mäkkých zručností, biznis etikety a kariérneho poradenstva, podporovateľ business – akademickej spolupráce.

 

Poplatky:

 • Cena za 1 modul je 118,80 Eur (vrátane DPH).
  V prípade absolvovania všetkých modulov v rámci odborného kurzu je celková cena 298,80 Eur (vrátane DPH).

 

Prihlásiť sa