Získanie a prehĺbenie poznatkov, zručností a vedomostí zo stredoškolskej matematiky potrebných pre úspešné zvládnutie prijímacích skúšok na vysokých školách spoločenskovedného a ekonomického zamerania a pre ďalšie štúdium na 1.stupni vysokoškolského štúdia.

 

Názov kurzu Prípravný kurz zo stredoškolskej matematiky
Miesto konania kurzu Ekonomická univerzita v Bratislave
Cieľ kurzu Príprava nielen na prijímacie pohovory z matematiky na Ekonomickú univerzitu a iné vysoké školy, ale aj ako základ pre úspešné zvládnutie 1. resp. 2. semestra výuky predmetov z matematiky na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity.
Lektor Ing. Mgr. Ingrid KRČOVÁ, PhD.
Predmety Prípravný kurz zo stredoškolskej matematiky
Termín: 27.03.2023 - 15.05.2023
Forma: online výučba
Čas: 16:00 - 19:20
Deň: pondelok
Rozsah: 28 vyučovacích hodín
Poplatok 129 Eur vrátane DPH

 

Poplatok za kurz je nutné zaplatiť jednou z nasledujúcich možností hneď po výzve mailom od metodika kurzu:

 • poštovou poukážkou typu U
  do kolónky „adresát“ uviesť text: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava,
  č. účtu: SK 3481800000007000074503,
  variabilný symbol: 2001

 • bankovým prevodným príkazom
  č. účtu: SK 3481800000007000074503,
  variabilný symbol: 2001 (do poznámky pre prijímateľa uviesť priezvisko a meno)

 

Zrušenie predmetu alebo kurzu

Pri zrušení účasti na kurze zo strany záujemcu sa účastnícky poplatok nevracia. Vo výnimočných prípadoch môže záujemca za seba vyslať náhradníka a oznámiť túto zmenu metodikovi kurzu. CCV si vyhradzuje právo na zrušenie konania niektorého predmetu alebo kurzu z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených záujemcov. Uhradené poplatky za zrušené predmety alebo celý kurz budú v plnej výške vrátené platcovi.

 

Prihláška na kurz

 

ŠPERKA, Ján, Ing.

ŠPERKA, Ján, Ing.

odborný zamestnanec pre tvorbu koncepcií a projektov vzdelávania

+421 2 6729 5168 +421 910 800 109