Intenzívny vzdelávací program je určený pre aktuárov, rizikomanažérov z poisťovní, tiež bánk, finančných inštitúcií a všetkých záujemcov, ktorí využívajú najmä matematicko-štatistické metódy pre riadenie rizík, IT riešenia pri ekonomických výpočtoch najrôznejšie povahy a pokročilú analýzu údajov pre efektívne rozhodovanie. Kurz aktuálne reaguje aj na skutočnosť, že sylabus aktuárskeho vzdelávania Inštitútu a fakulty aktuárov (IFoA, Institute and Faculty of Actuaries) Curriculum 2019 obsahuje oblasti, ktoré je potrebné riešiť v zodpovedajúcom softvéri (v jazyku R).

Jazyk R je programovací jazyk, ktorý je k dispozícii ako bezplatný softvér podporovaný MS Windows, MacOS, Linux aj Android. Medzi prednosti R patrí: spracovávanie rozsiahlych dát, neobmedzené možnosti analýz, progresívny rozvoj najnovších technológií a postupov, obsah pokročilých štatistických funkcií, relatívne jednoduché programovanie, profesionálne grafické výstupy a rozsiahla celosvetová podpora. Pomocou R teda možno riešiť pokročilé spracovanie údajov, štatistickú analýzu a jej následnú sofistikovanú grafickú prezentáciu. Dôraz je tiež kladený na zvládnutie problematiky simulácií Monte Carlo – realizácie simulačných techník v kontexte riadenia poistného rizika.

 

Názov kurzu Jazyk R v riadení rizík
Vstupné vedomosti Základné vedomosti z matematiky, teórie pravdepodobnosti a štatistických metód.
Výstupné vedomosti Prehľad možností a praktické zručnosti, ktoré môže analytik využiť pre analýzu údajov, štatistické analýzy a stochastické modelovanie rizík v populárnom open-source programovacom jazyku R.
Termín začatia a miesto 10.11.2020 - zmena termínu vyhradená
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava
Rozsah štúdia Poobedný kurz – 15 hodín (5 stretnutí po 3 hod.)
Lektor/odborný garant kurzu Ing. Michal Páleš, PhD., Katedra matematiky a aktuárstva, Fakulta hospodárskej informatiky, EU v Bratislave
Forma výučby Výučba prebieha v počítačovej miestnosti. Frekventant kurzu má k dispozícii PC, príp. môže využívať aj vlastný notebook.
Poplatky 199,- Eur bez DPH

 

Jazyk R v riadení rizík

Rámcová osnova kurzu:

  1. Jazyk R v súčasnej ekonomickej praxi. Komparácia R a ďalších softvérových produktov. Úvod do R. Zdroje informácií. Práca s konzolou. Systém nápovedy (help). RStudio. Objekty v R a manipulácia s objektami (vektory, matice, tabuľka údajov,...). Načítavanie a ukladanie údajov. R knižnice (packages).
  2. Grafika v R. Programovanie v R. Tvorba vlastných funkcií. Štatistické analýzy v jazyku R.
  3. Regresná a korelačná analýza (jednoduchá, viacnásobná regresia, zovšeobecnené lineárne regresné modely (GLM), logistická regresia).
  4. Náhodné výbery. Práca s rozdeleniami pravdepodobnosti (diskrétne, spojité). Vytvorenie simulovanej vzorky z rozdelenia. Odhady parametrov rozdelení a testy dobrej zhody. Testovanie normality. Miery rizika. Využitie simulácií Monte Carlo v oblasti teórie rizika a vo finančných analýzach. Zložené rozdelenia pravdepodob-nosti.
  5. Manipulácia s údajmi/databázou údajov. Data Science v R. Data Wrangling/Data Cleaning (premenovanie premenných, triedenie dát, transformovanie dát, zosku-povanie dát, práca s filtrami, spájanie dát, identifikácia a imputácia chýbajúcich hodnôt, identifikácia a analýza anomálnych hodnôt,...). Dátová vizualizácia. Pokročilé formátovanie tabuľky. Shiny aplikácie.