Novela Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykazovanie informácií o udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti (nefinančné informácie, ESG). Oboznámte sa s aktuálnymi požiadavkami na vykazovanie udržateľnosti, v podmienkach SR v zmysle novely Zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave spúšťa prípravu na štátnu jazykovú skúšku B2 zo zahraničných jazykov. Uchádzač si môže vybrať kurz anglického, nemeckého, španielskeho alebo talianskeho jazyka.

V súčasnej dobe preplnenej informáciami je schopnosť rozoznať pravdu od lži cennou zručnosťou, ktorá výrazne zefektívňuje súkromný aj pracovný život, a ktorá pomáha predchádzaniu neželaných negatívnych situácií. Vzdelávací workshop „Hoaxy a dezinformácie / Ako nájsť v médiách ten pravdivý obsah“ vás zorientuje vo svete informácií a pomôže vám s identifikáciou relevantnosti prijímaných správ.

Prevezmite kontrolu nad svojou budúcnosťou a vykročte na cestu finančnej a osobnej slobody. Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave pripravilo vzdelávací workshop Cesta k finančnej slobode – Finančná gramotnosť, na ktorom získate teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti manažmentu osobných financií. Získané poznatky pomôžu zefektívniť prácu s disponibilnými peniazmi a zabezpečia istejšiu budúcnosť jednotlivca a jeho najbližších. So správnymi vedomosťami a zručnosťami sa môžete vymaniť z finančných obmedzení a zabezpečiť si nový životný štandard.

Slávnostné otvorenie nového akademického roku 2023/2024 prebehlo postupne. Najskôr v Leviciach, potom v Bratislave, neskôr v Piešťanoch, vo Vajnoroch a nakoniec v Partizánskom a v Topoľčanoch. V Bratislave sa slávnostného aktu zúčastnili prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc. dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Anita Romanová, PhD. dekanka Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. prodekanka Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave a Mgr. Iveta Jančoková 1. vicestarostka MČ Bratislava-Petržalka.

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s MČ Bratislava-Petržalka 19. júla 2023 dokončila jubilejnú kapitolu letného príbehu pre seniorov, ktorý už všetci poznajú pod skratkou PLUS - Petržalská letná univerzita seniorov.

Ekonomická univerzita v Bratislave zastúpená rektorom prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD. a mesto Levice zastúpené primátorom RNDr. Jánom Krtíkom, podpísali 2. júna 2023 Memorandum o spolupráci a porozumení. Na stretnutí boli prítomní dekanka Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave doc. Ing. Anita Romanová PhD., prvý prodekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD., zástupca primátora mesta Levice Mgr. Peter Benček, riaditeľka Tekovskej knižnice v Leviciach PhDr. Vlasta Kollárová, za Univerzitu tretieho veku Ekonomickej univerzity Bratislave PaedDr. Janka Sebera Chládecká, PhD., MBA a Ing. Mária Šajmírová.